Lương Tài tổng kết năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022