Lương Tài hơn 1.500 học sinh THCS được tư vấn, hướng nghiệp