Lương Tài phát động luyện tập môn bơi, phòng chống đuối nước

Lương Tài phát động luyện tập môn bơi, phòng chống đuối nước

Lương Tài phát động luyện tập môn bơi, phòng chống đuối nước