• Trần Quốc Hoàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0982.047.018
  • Email:
   tranhoanhtlt@gmail.com
 • Nguyễn Thị Phương Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng
  • Điện thoại:
   0984.213.729
  • Email:
   ntphuonganh@yahoo.com.vn
 • Nguyễn Duy Thuật
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0983.695.962
  • Email:
   ndthuatpgdlt.bacninh@moet.edu.vn
 • Trần Thị Ngọc Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0975744402
  • Email:
   ngocanhtranmn1991@gmail.com
 • Nguyễn Văn Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0898535666
  • Email:
   nguyenvanhoalt@bacninh.edu.vn
 • Lưu Thị Phấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0973.088.757
  • Email:
   luuphanmdk@gmail.com, ltphan.lt@bacninh.gov.vn
 • Nguyễn Văn Nghinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0919.621.518
  • Email:
   nguyenvannghinhlt@gmail.com, nvnghinh.lt@bacninh.gov.vn
 • Trần Thị Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư
  • Điện thoại:
   0976.711.305
  • Email:
   trandungpgdlt@gmail.com, ttdung.lt@bacninh.gov.vn
 • Nguyễn Văn Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0974.159.896
  • Email:
   anhtuanclam@gmail.com, nvtuan.lt@bacninh.gov.vn
 • Nguyễn Văn Vang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0978.243.727
  • Email:
   vang7701@gmail.com, nvvang.lt@bacninh.gov.vn
 • Trần Xuân Trường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0917.610.366
  • Email:
   truongpgdlt@gmail.com, txtruong.lt@bacninh.gov.vn