• Nguyễn Văn Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0898535666
  • Email:
   nguyenvanhoalt@bacninh.edu.vn
 • Lưu Thị Phấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0973.088.757
  • Email:
   luuphanmdk@gmail.com, ltphan.lt@bacninh.gov.vn
 • Nguyễn Văn Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0974.159.896
  • Email:
   anhtuanclam@gmail.com, nvtuan.lt@bacninh.gov.vn
 • Nguyễn Văn Vang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0978.243.727
  • Email:
   vang7701@gmail.com, nvvang.lt@bacninh.gov.vn