• Nguyễn Văn Vang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0978243727
  • Email:
   nguyenvanvangpgdlt@bacninh.edu.vn
 • Nguyễn Văn Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0974159896
  • Email:
   anhtuanclam@gmail.com
 • Nguyễn Văn Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0898535666
  • Email:
   nguyenvanhoalt@bacninh.edu.vn