• Nguyễn Văn Nghinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0919.621.518
  • Email:
   nguyenvannghinhlt@gmail.com, nvnghinh.lt@bacninh.gov.vn
 • Trần Thị Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư
  • Điện thoại:
   0976.711.305
  • Email:
   trandungpgdlt@gmail.com, ttdung.lt@bacninh.gov.vn